Aktualności

05.12.2022r.

OFERTA
Z przyczyn prywatnych odstąpię bardzo dobrze prosperującą restaurację — Naleśnikarnię w Żarach

Cena- 150.000 zł brutto

Restauracja jest bardzo popularna, lubiana i doceniana przez gości.
Średni obrót roczny to ok. 1 000 000 pln (przychody udokumentowane raportem księgowym).

Stałe miesięczne koszty związane z najmem i mediami to kwota ok.10 tys. miesięcznie
Duża baza stałych klientów
 

28.12.2021r.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Zajęcia stacjonarne w szkołach ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia zawodowego, będą ograniczone od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. i realizowane w formie zdalnej.

20.12.2021r.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2021 r. wyniosło - 5.657,30 zł (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 1044).

Wynagrodzenie dla uczniów  XII 2021 - II 2022 (śr. 5.657,30.-)