Nowe stawki wynagrodzenia dla uczniów.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2021 r. wyniosło - 5.657,30 zł (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 1044).

Wynagrodzenie dla uczniów  XII 2021 - II 2022 (śr. 5.657,30.-)

  • I rok - 282,87 zł           
  • II rok - 339,44 zł
  • III rok - 396,01 zł
  • przyuczenie - 226,29 zł
Załączniki