Szkolenia

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Cech Rzemiosł Różnych, Handlu i Przedsiębiorczości w Żarach proponuje Wam naukę zawodu w wielu bardzo atrakcyjnych na rynku pracy zawodach rzemieślniczych:

3 - letni okres nauki:

 • Mechanik pojazdów samochodowych     
 • Cukiernik                                                                 
 • Piekarz
 • Fryzjer 
 • Lakiernik samochodowy
 • Kucharz
 • Stolarz
 • Elektryk
 • Sprzedawca
 • Dekarz
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Drukarz
 • Tapicer
 • Mechanik- monter maszyn i urządzeń

Nauka teoretyczna odbywa się w Zespole Szkół Budowlanych w Żarach oraz w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych w Lubsku.

Udzielamy szczegółowych informacji na temat:

 • zakładów szkolących na terenie działania Cechu,
 • formalności związanych z podpisaniem umowy o pracę w celu nauki zawodu,
 • przepisów KP dotyczących prac. młodocianych,
 • i inne informacje dotyczące kształcenia zawodowego.

Nauka zawodu w rzemiośle

Małe i średnie zakłady rzemieślnicze obok działalności gospodarczej tradycyjnie zajmują się szkoleniem uczniów. Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części:

 • praktycznej zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym
 • teoretycznej zorganizowanej w szkole zawodowej

Podstawą organizacji nauki jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawarta pomiędzy pracodawcą- rzemieślnikiem, a uczniem - młodocianym pracownikiem.

W związku z zawartą umową o pracę i faktem uczęszczania do zasadniczej szkoły zawodowej młody człowiek uzyskuje podwójny status prawny tj. ucznia i  pracownika młodocianego lub wyłącznie pracownika młodocianego, jeśli dokształcenie teoretyczne realizowane jest w systemie pozaszkolnym.

W przypadku organizowania dokształcania zawodowego w formie pozaszkolnej pracodawca realizuje obowiązujące zajęcia z zakresu teoretycznego kształcenia zawodowego wynikającego z programu nauczania uwzględniający podstawę programu kształcenia w zawodach występujących w klasyfikacji szkolnej lub zapewnia teoretyczne przygotowanie do zdania egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika.

Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy zatrudniania pracowników młodocianych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (z póź. zm.), zawierająca Dział IX w całości poświęcony kwestiom młodocianych pracowników. Szczegółowe przepisy odnoszące się do zasad odbywania przygotowania zawodowego ustala rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05. 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz. U. Nr 60, poz. 278, zmiana Dz.U. Nr 197).

Celem nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia – młodocianego pracownika umiejętności praktycznych i teoretycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem kwalifikacji zawodowych w drodze przystąpienia do egzaminu czeladniczego lub zawodowego

Warunki zatrudnienia ucznia.

Osoba zamierzająca podjąć naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym musi spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończony 15 rok życia (nie więcej jednak jak 18),
 • ukończoną szkołę podstawową,
 • dobre warunki fizyczne i stan zdrowia pozwalający na podjęcie nauki w danym zawodzie (orzeczenie lekarz medycyny pracy).

Kandydat na ucznia przed zawarciem umowy o pracę w celu nauki zawodu ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim. Badania powinny być potwierdzone odpowiednim orzeczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy, stwierdzającym, że praca w danym zawodzie nie zagraża zdrowiu młodego człowieka, ani nie ma przeciwwskazań do wykonywania prac wchodzących w zakres nauczanego zawodu.

Uprawnienia do szkolenia uczniów - szkolenie zawodowe młodocianych pracowników może prowadzić właściciel zakładu rzemieślniczego, bądź wyznaczony przez niego pracownik. Osoba szkoląca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowych i pedagogiczne.

Nauka zawodu trwa 36 miesięcy i kończy się egzaminem.

Młodocianemu pracownikowi - uczniowi zawodu przysługuje prawo do wynagrodzenia za pracę. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi:

 •  I rok nauki nie mniej niż   5 %
 •  II rok nauki nie mniej niż  6%
 •  III rok nauki nie mniej niż 7%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (ogłasza prezes GUS).

Absolwenci nauki zawodu w rzemiośle po uzyskaniu świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej oraz świadectwa czeladniczego lub zawodowego mogą kontynuować dalsze kształcenie na poziomie średnim.

Załączniki